NGUYÊN TẮC TRONG BÁO CHÍ (BT CSLLBC)

Khái niệm

Nguyên tắc là những quy định, quy tắc theo 1 chuẩn mực nhất định, có tính bất di bất dịch  với một cá nhân hoặc tổ chức mà không ai có thể xoá bỏ được

Nguyên tắc báo chí là các quy tắc và chuẩn mực chung của hoạt động báo chí giúp cho nó thực hiện được những chức năng của mình thì gọi là nguyên tắc báo chí

Ý nghĩa với tưng sinh viên khi nghiên cứu các  nguyên tắc hoạt động của báo chí rất to lớn ,nó sẽ hình thành những kiến thức nền tảng vô cùlaig quan trọng giúp mỗi nhà báo tương lai có cái nhìn đúng đắn về nghề nghiệp để có những định hưóng đúng đắn trong quá trình tác nghiệp. Bởi tất cả các nguyên tắc ấy sẽ hình thành phương pháp luận báo chí.

Mỗi sinh viên phải nghiêm túc tiếp thu và học  tập để tưnừg bước trang bị mộ hệ thống phương pháp luận vững chắc. Đòi hỏi  phải nắm vững quy luật của bản thân nghề báo.

Tích cực vận dụng vào quá trình sáng tạo tác phẩm một cách nghiêm túc và đúng đắn.Góp phần hoàn thành nhiệm vụ “thư ký của thời đại”

Đó là phương pháp luận vô cùng quan trọng trong thực tiễn hoạt động,nhà báo biến chúng thành những quy tắc vàng hỗ trợ cho nghề nghiệp a mình.triển v

Bổ trợ thêm cho các cơ sở của hoạt động báo chí ngày càng phát triển về số lu

 

Các nguyên tắc của báo chí

-Tính khuynh hướng (tính Đảng của báo chí) người đặt nền móng là CácMác và Ăngghen đưa ra khi xã hội bắt đầu phân chia giai cấp .Hai ông cho rằng văn học và báo chí không thể không mang khuynh hướng chính trị rõ ràn..Báo chí của giai cấp nào thì phản ảnh để báo vệ quyền lợi của giai cấp đó.\Vi dụ : nhàbáo  Bơcsét người Australia đã có 40 năm hoạt động báo chí tại nhiều nước trên thế giới như Việt Nam ,Lào Căm Pu Chia … từ đó khuynh hướng chĩnh trị dễ nhận thấy nhất của ký giả này qua các tác phẩm là ủng hộ các cuộc đấu tranh cho tự do,bình đẳng,cho các cuộc chiến tranh giải phóng các dân tộc bị áp bức bóc lột thoát khỏi tình trạng bị kìm kep…Bất cứ một cơ quan báo chí nào cũng có khuynh hướng chính trị một cách rõ ràng , độc lập . có thể trong 1 toà soạn có 1 hay 2 dòng khuynh hướng chính trị khác nhau . từ đó sẽ hình thành dòng chủ lưu và dòng phụ lưu hay dòng chính thống và không chính thống.

Ví dụ:  Báo chí vô sản đứng trên quan điểm lập trường chính trị rõ ràng bảo vệ quyền lợi và cổ vũ tinh thần cách mạng cho giai cấp vô sản đứng dậy chống lại giai cấp tư sản để xây dựng một xã họi mới tốt đẹp và ưu việt hơn là xã hội xã hội chủ nghĩa.

Tuyên truyền các đường lối,chính sách lãnh đạo của đảng cộng sản ,quá trình tổ chức thực hiện các đường lối chính sách ấy.

Đối với xã hội thì tính Đảng quy định hoạt động của cơ quan báo chí.Báo chí xem xét và giám sát các hoạt động của Đảng và nhà nước.

Nhận xét về các đường lối chính sách của đảng . Điều đó không hạn chế khả năng sáng tạo của nhà báo

Bên cạnh đó, đường lối quan điểm của đảng cũng chính là cơ sở và nguồn chất liệu để  các nhà báo sáng tạo tác phẩm đáp ứng yêu cầu của công chúng

Về mặt tổ chức.báo chí là hoạt động chính trị trong xã hội chịu sự quản lý của nhà nước. Được tự do hoạt động nhưng phải trên cơ sở tôn trọng hiến pháp và pháp luật,theo các quy định của các co quan quản lý. Mục tiêu của báo chí là tuyên truyền về pháp luật cũng như đường lối chính sách của Đảng và nhà nước cho nhân dân, cung cấp kiến thức,trạng bị hệ thống và lập trường chính trị rõ ràng cho nhân dân.Hoàn thiện hệ thống pháp lý…

Tư tưởng tinh thần: Báo chí tuyên truyền cấc chủ trương và phôt bíên các học thuyết MácLêNin-Tư tưởng Hồ Chí Minh rộng rãi trong quần chúng nhân dân lao động . Trang bị cho họ hệ thống kiến thức vững chắc và rõ ràng một cách thuyết phục. Tính đảng đòi hỏi báo chí phải tiến hành công việc này một cách nghiêm túc nhất và tự giác , xem đó như một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu ….

tính khuynh hướng là nguyên tắc tối quan trọng nhất .Nó đóng vai trò then chốt trong quá trình sáng tạo và tác nghiệp của mỗi nhà báo và hoạt động của cơ quan báo chí.

Tham gia xây dựng đời sống văn hoá tinh thần tiêu biểu, trong sáng , củngà phong phú nhất. Góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá nền tảng củng cố các tiêu chuẩn đạo đức,niềm tin khoa học,thị hiếu lành mạnh,thái độ văn hoá và chính trị,nâng cao dân trí…..

Sự quản lý của Đảng đối với các hoạt động của các cơ quan báo chí.

Đảng là đội quân tiên phong ,lãnh đạo đất nước,chèo lái con thuyền cách mạng đi đúng với con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn. Đặc biêt,là báo chí vũ khí lý luận sắc bén của Đảng vi vậy hoạt động của nó luôn luôn phải phục tùg sự quản lý máu thịt này.

Đảng quản ly bằng cách  đưa ra các định hướng về khuynh hướng chín trị, đường lối phát triển,tôn chỉ mục đích,nội dung tuyên truyền ,phản ánh….

Muốn đạt hiệu quả tất cả các định hướng và quan điểm đó phải đầy đủ, đúng đắn và sát ,phù hợp với thực tiễn đời sống của nhân dân và xu thế phát triển của thời đại.Các văn bản ,hệ thống pháp luật phải theo kịp sư phát triển của báo chí,không gây khó khăn cho quá trình sáng tạo tác phẩm báo chí của nhà báo…..

Tránh những định hướng quá rộng,mập mờ,thả nổi gây khó khăn cho hoạt động của báo chí.

Muốn làm được điều đó Đảng phải tổ chức mạnh và có những cán bộ quản lý cũng như chỉ đạo báo chí có năng lực , đầy đủ phẩm chất về bản linhc chính trị và tư tưởng cách mạng.

Tính khách quan chân thật

Khách quan là những cái tồn tại xung quanh chúng ta.Chân thật là sự thật một cách chân thực nhất,không có sự pha trộn,tô hồng hay bôi đen…

Tính khách quan và chân thật của báo chí phải luôn đáp ứng được những yêu

cầu của công chúng là đưa thông tin một cách khách quan và trung  thực,những vấn đề đó phải xuất phát từ thực tiễn của đời sống xã hội và nó gắn với thực tiễn.nhà báo phải chịu trách nhiệm về tin tức mình cung cấp cho độc giả.

Phạm vi tin tức  luôn đảm bảo đuợc 5 yếu tố bắt đầu bằng chữ W trong tiếng Anh là

WHERE

WHO

WHY

WHAT

WHEN

đây được xem là những quy tắc bất di bất dịch của quá trình hoạt động của báo chí không chỉ ở Việt Nam mà tất cả các nước trên thế giới

bên cạnh đó tính khách quan còn thể hiện ở chỗ lựa chọn và lược thuật các tin tức mang tính đề cập đến những sự kiện diễn ra trên các lĩnh vực .

Tính chất đầy đủ vàchính xác của các sự kiện được phản ánh.Vấn đề lý giải đúng đắn mỗi sự kiện được chọn,việc diễn giải các mối quan hệ và tương quan giữa chúng.

Khia cạnh chứng minh và cách dùng các dẫn chứng để tăng sức thuyết phục cũng là một yếu tố quan trọng giúp cho công chúng có cái nhìn đúng đắn và sâu sắc về vấn đề phản ánh.

Báo chí nước ta phản ánh mọi mặt đời sống,các sự kiện diễn ra trên cả nước một cách khách quan,chân thực và phong phú.

Phát hiện và tố cáo các hành vi quan liêu,hách dịch,tham nhũng gây tổn hại đến lợi ích quốc gia và nhân dân

Tuyên truyền cổ động những giá trị tốt đẹp được phát huy trong cuộc sống mới . Giới thiệu và phản ánh các điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong lao động sản xuất xây dựng quê hương đất nước

xây dựng toàn bộ xu thế phát triển của thời đại,bộc lộ thái độ đối với toàn bộ xu thế và bản chất của chế độ.

Khách quan còn tránh những nhận xét , đánh giá mang tính đơn phương.theo dõi vấn đề và sự kiện một cách nghiêm túc và bằng sự thận trọng của bản thân nhà báo trong quá trinh tác nghiệp

Có thể nói rằng ” khách quan và chân thực nó xuyên suốt và yêu cầu tồn tại của bản thân báo chí”

Tính nhân dân của báo chí . báo chí còn được xem là một phương tiện truyền thông đại chúng.Thuật ngữ đại chúng mặc dù không đầy đủ nhưng cũng đã nói lên phần nào tính nhân dân chứa bên trong nó.

Khái niệm tính nhân dân nó thể hiện mối liên hệ giữa nhà báo và công chúng nhất là tầng lớp lao động nguời sáng tạo chính của lịch sử.

Tất cả các hoạt động của báo chí gắn liền với hoạt động hàng ngày trên tất cả các lĩnh vưcj của đời sống nhân dân . đó là nguyên liệ cơ bản ,ban đầu cho báo chí và nhà báo tác nghiệp.

Sự ra đời và thông tin trên báo chí bắt nguồn từ nhu cầu thông tin ,giao tiếp của con người .Báo chí phản ánh một cách toàn diện và đầy đủ mọi mặt của đời sống.

Chúng ta có thể thấy một điều rõ ràng là tính Đảng và những vấn đề báo chí mang tính nhân dân có mối liên hệ và gắn bó mật thiết chặt chẽ với nhau.

lý giải tất cả mọi vấn đề phù hợp và theo nguyện vọng của đại đa số nhân dân,phù hợp những tư tưởng tiến bộ của thời đại .

Giản dị dễ hiểu để đông đảo quần chúng có thể hiểu được nội dung mà nhà báo đề cập điều đó sẽ góp phần nâng cao tính nhân dân của báo chí.

Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa  phổ cập và nâng cao . làm sao để nâng cao có thể phát triển trên cơ sở phổ cập.Và phổ cập sẽ trở thành trọng tâm quan trọng.Tuy nhiên,nếu quá đơn giản, nôm na bình thường không có sự đầu tư sẽ làm cho nhân dân dễ nhàm chán

Tính nhân đạo của báo chí thực chất là tính đảng, bởi vì trong qúa trìnhải xây dựng chủ nghĩa xã hội là thời điểm để giải phóng con người

Bảo vệ quyền lợi cũng như những lợi ích mà nhân dân được hưởng, đứng trên quan điểm của nhân dân để giải thích mọi vấn đề

Nguyên tắc tính nhân đạo là nhiệt tình phản ánh và tham gia vào bảo vệ quỳên số fng của con người,

Tính dân tộc

Tính dân tộc của báo chí đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt đông của báo chí.

báo chí đảm bảo tính dân tộc là giáo dục người dân giữ gìn các giá trị văn hoá truyền thống,xây đựng đời sông văn hoá mới tiên tiến đậm đà bản sắc.Phản ánh những vấn đề trọng đại và bức xúc củadân tộc,nền báo chí cách mạng của chúng ta ra đời với mục đích đấu trnh giải phóng dân tộc l,tuyên truyền về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam chống lại kẻ thù hà khắc, để dành độc lập và sự nghiệp xây đựng dất nước ngày càng đàng hoàng tươi đẹp.

Giải pháp để thực hiện các nguyên tắc của báo chí

Các cơ quan báo chí phải thường xuyên tổ chức học tập các nghị quyết của trung ương và quán triệt tới tạn cán bộ phóng viên về chủ trương hoạt động của tờ báo

Các cơ sở đào tạo báo chí tâng bị một cách có hệ thông và đầy đủ nhất chó sinh viên về nền tảng phương pháp luận báo chí một cách vững vàng để khi tác nghiệp không bị bỡ ngỡ.rèn luyện cho họ những cách học tập một cách có hiệu quả . từ đó định hình và trau dồi chúngmột cách tốt nhất

Có sự quản lý và định hướng rõ ràng từ các cơ quan chủ quản,từ trng ương tới các bộ ban ngành quản lý hoạt động của báo chí

có biện pháp cảnh cáo,răn đe nghiêm minh đối với những nhà báo hay cơ quan báo chí đi ngược lại và làm trái những điều đó

Hệ quả của việc thực hiện các nguyên tắc

– Hình thành phương pháp luận báo chí cho mỗi nhà báo, đồng thời giúp họ có bản lĩnh chính trị và năng lực nghề nghiệp vững vàng

-Giúp hoạt động báo chí ngày càng đi vào chiều sâu và đảm bảo ttôn chỉ mục đích

– nâng cao niềm tin của nhân dân với chế độ và sự lãnh đạo của Đảng

– Đồng thời góp phần xây dựng xã hội ngày càng phát triển

– Nâng cao chất lượng hoạt động của nhá báo và các cơ quan báo chí

-thực hiện đầy đủ và hoàn thiện những chức năng của báo chí việt Nam

– Nâng cao tính Đảng trong thực tiễn hoat động

 

Hoạt động báo chí phải tuân thủ các nguyên tắc

– Báo chí là một hoạt động mang tính chính trị xã hội liên quan mật thiết đến mọi hoạt động của con người và xã hội..Người làm báo luôn bộc lộ những quan điểm,suy nghĩ,thái độ.Sự bộc lộ đó không thể tuỳ tiện và vu vơ mà cần có sự nghiêm túc và thấu đáo trên cơ sở và nền tảng

báo chí đòi hỏi sự nắm vững quy luât của quá trình tiếp nhận truyền tải.Nhà báo phải luôn vận dụng chúng trong quá trình tác nghiệp một cách sáng tạp và hiệu quả

Quá trình sángtạo tác phẩm khôngphải là sao chép hiện thực mà nó đòi hỏi,sự vận dụng các quy tắc vào từng quá trình.

Việc thực hiện của báo chí Việt Nam

Báo chí Việt Nam thời gian qua đã không ngừng thực hiện đầy đủ những yêu cầu và nguyên tắc của hoạt động báo chí. bám sát tất cả các hoạt động của nhân dân. tiếp thu ý kiến đônggóp và fản hồi của nhân dân.

Đi sâu đi sát giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc trong xã hội.

Ví dụ vụ công ty Vedan báo chí đã panh phu và dịnh hướng dư luận cũng cấp những thông tin đa chiều giúp công chúng có cái nhìn khách quan về sự vịec,từ đó các cơ quan chức năng có những biện pháp xử lý.

báo chí tuyên truyền về các đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước, đứng về phía quan điểm của nhân dân để giải quyết mọi vấn đề

 

® Ghi rõ nguồn “bangtamblog.net” khi phát hành lại thông tin này3 Comment

  1. trà my says: Reply

    báo chí có thật sự hay như lý thuyết ấy không.nếu hay thì chỉ là một số rất ít,rất ít thôi bạn ah.mình e là xã hội cứ như thế này thì nhà báo muốn tốt cũng không được.

  2. bangtamth says: Reply

    các bạn copy về thì soát lại nhé, mềnh đánh máy ẩu lắm, có cả đoạn copy lỗi nữa!

  3. tran van says: Reply

    cũng hay đấy nhưng nhiều lỗi chính tả quá.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>